U bent hier

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZwemCentrum Kollum

1) Algemeen
a) ZwemCentrum Kollum (hierna te noemen ZCK) is gevestigd te Kollum aan de Willem Lodewijkstraat 47.
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ZCK en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, gesloten overeenkomsten.
c) Stichting ENVOZ wordt door ZCK gezien als brancheorganisatie.
d) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door ZCK uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
e) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door deze versie.
 

2) Inschrijven
a) Starten is mogelijk vanaf het vierde levensjaar van het kind.
b) De inschrijving wordt pas definitief na de vrijblijvende en kosteloze intake.
c) Voorafgaand aan de definitieve plaatsing van het kind in een lesgroep vindt de intake plaats, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken.
d) Op basis van deze intake besluit ZCK welk traject voor uw kind van toepassing is.
e) De bij de ouders bekende lichamelijke en/of geestelijke beperking, indicaties en/of stoornissen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving vermeld te worden. De ouders hebben hierin een meldplicht. Alleen dan kan ZCK bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. ZCK is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
f) De zweminstructeur/trice kan bij bepaalde gevallen per individu bepalen of het beter is voor een kind om in een kleinere groep van 4 kinderen te leren zwemmen of indien nodig 1 op 1 les.
g) De aanwijzingen van de zweminstructeur dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 
3) Zwemles
a) De lessen vinden 1x per week plaats.
b) ZCK biedt de mogelijkheid tegen extra betaling 2 x per week te leszwemmen.
c) In overleg wordt een vaste dag en tijd afgesproken waarop het kind komt te leszwemmen.
d) We streven ernaar dat de lessen door een vaste instructeur/trice worden gegeven, echter kan het voorkomen dat er door omstandigheden een vervangende instructeur voor de groep komt te staan.
e) Bij groot verzuim van leerlingen, kan het voorkomen dat er groepen worden samengevoegd.
f) Het kind krijgt op zijn eigen tempo les.
g) We hanteren A lesgroepen, en B/C  gecombineerde lesgroepen.
h) Tijdens de reguliere zwemlessen is het niet toegestaan om aanwezig te zijn in de zwemzaal.
i) Het kind dient bij binnenkomst aan te melden vóór aanvang van de les bij de balie met de tagg. 
 

4) Lesrooster
a) Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het rooster welke door ZCK wordt beheerd en samengesteld. Bij starten van de zwemles wordt de indeling aan u bekend gemaakt. U treft deze ook aan op uw persoonlijke webpagina van uw kind. 
b) Het kan mogelijk zijn dat in een bepaalde periode een alternatief, afwijkend rooster wordt ingesteld. Indien dit aan de orde is, wordt dit vooraf tijdig gecommuniceerd. Eventuele gevolgen voor u kunt u terugvinden op uw persoonlijke webpagina.
c) ZCK behoudt zich het recht voor om op elk moment verplaatsingen, wijzigingen en correcties in het lesrooster aan te brengen. Dit gaat altijd in overleg met u.
d) Tijdens christelijke/nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. Sinterklaas en Goede Vrijdag is ZCK eerder gesloten. De betreffende data/tijden staan vermeld op de website van ZCK. 

 
5) Diplomagarantie
a) Ieder kind leert op zijn/haar tempo. Wij gaan er vanuit dat een kind voor het ABC-diploma gemiddeld 70 klokuren zwemmen. ZCK biedt de garantie dat het kind die er langer over doet niet méér hoeft te betalen dan de vooraf  overeengekomen prijs. (wettelijke prijsverhogingen zoals de BTW uitgezonderd) Indien er sprake is van één van onderstaande artikelen is art.5.a niet van toepassing.
b) Aan de garantiebepaling zit een aanwezigheidsverplichting/voorwaarde vast.
De continuïteit en frequentie van de zwemlessen is van essentieel belang om het leerresultaat te waarborgen. Het kind mag binnen het traject 10 lessen missen.
c) Wordt er niet voldaan aan de aanwezigheidsverplichting/voorwaarde dan komt de diplomagarantie te vervallen en kan u kind door blijven zwemmen voor een vast maandelijkse zwemtarief.
d) Kan door langdurige ziekte of overmacht niet aan de garantievoorwaarden worden voldaan, dan kan met wederzijdse instemming een passende regeling worden getroffen in overleg met de directie.
e) De garantie wordt alleen afgegeven als er tijdens de intake geen bijzonderheden zijn geconstateerd. Een belangrijke voorwaarde, maar niet de enige, is dat het kind watervrij moet zijn. Het kind is watervrij als het zonder angst in het water de instructies kan opvolgen van de instructeur. Ook een lichamelijke en/of geestelijke beperking als genoemd in art.2.e kan een reden zijn om geen garantie te geven.
f) Indien gedurende het lestraject lichamelijke en/of geestelijke beperking als genoemd in art.2.e zijn geconstateerd, dient de inschrijvende ouder/verzorger voor de eerstvolgende les hiervan ZCK op de hoogte te stellen.
i) Een gevolg kan zijn dat de afgesproken garantie wordt ingetrokken en dat de plaatsing in een reguliere groep niet meer toereikend is. Hierover zal ZCK in overleg treden.
g) Indien het hoofd zwemzaken gedurende de eerste 3 maanden van het zwemtraject constateert dat het kind motorisch, sociaal en/of cognitief geen aansluiting kan vinden binnen de lesmethode, kan de garantie komen te vervallen. Hierover zal ZCK in overleg treden.
h) Het advies van ZCK is bindend.

 
6) Starten
a) Voorafgaande aan de start van de eerste les ontvangt u een mail met uw inlogcode t.b.v. het leerlingvolgsysteem.
b) Alle kinderen voor het A-diploma starten de opleiding met een drijfpakje. De drijfpakjes zijn in bruikleen hier hoeft u niet voor te betalen. U bent wel verantwoordelijk voor het drijfpakje en deze dient niet gewassen te worden. Bij verlies en/of oneigenlijk gebruik wordt u geacht bij ZCK een nieuwe aan te schaffen voor het bedrag van €32,50. Het drijfpakje blijft eigendom van ZCK.
 
7) Betaling
a) Betaling van het lespakket kan voorafgaande aan de 1e les van het kind aan de kassa contant of per pin.
b) We bieden de mogelijkheid om in 1 keer of in 13 termijnen te betalen. Dit betreft een betalingsregeling met betalingsverplichting voor het hele bedrag.
c) Tevens wordt bij de eerste betaling het inschrijfgeld en de tagg + borg betaald. Bij verlies van uw tagg wordt u geacht een nieuwe tagg + borg te betalen.
d) Bij beëindiging van deelname aan de zwemlessen heeft u geen recht op restitutie van reeds betaald lesgeld. Eventuele openstaande termijnen dienen nog wel betaald te worden!
e) Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsplicht.
f) Er vindt in geen enkel geval restitutie van gelden plaats.
 
8) Privacy
a) Alle verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel waartoe deze ter beschikking zijn gesteld.
 
9) Uitsluiting
a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden
- indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les,
- indien het gedrag van het kind of u het lesgeven aan de overige kinderen/deelnemers belemmert,
- indien aanwijzingen van de zweminstructeur/trice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd,
- indien de betaling niet op afgesproken tijd wordt voldaan/op de rekening van ZCK staat bijgeschreven.
b) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld, en ontslaat u niet van uw betalingsplicht.
 
10) Aansprakelijkheid
a) ZCK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadiging van eigendommen.
b) Indien er door overmacht (bijv. ziekte, brand of schade aan het gebouw) geen lessen kunnen worden gegeven, kan ZCK daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
c) De totale aansprakelijkheid van ZCK, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door ZCK verzekerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ZCK voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij ZCK meldt.

 
11) Overige bepalingen
a) ZCK behoudt zich het voor om de inhoud van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
b) In geval waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist ZCK.
c) Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden, is ZCK gemachtigd om per direct het zwemtraject te beëindigen.
d) In verband met de AVG-wet mogen er tijdens de zwemles GEEN foto's worden gemaakt. 

12) Slotbepaling
a) Door gebruik te maken van de zwem(les)faciliteiten van ZCK aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.
 
 
.